Förebygg utmattning på en arbetsplats

Förebygg utmattning på din arbetsplats


Med inriktning mot chefer och arbetsledareDu som chef och ledare har makt att göra förändring! Holistisk perspektiv tar denna utbildningen till en annan nivå. Tillsammans kan vi göra skillnad och förebygga psykisk ohälsa. Den bästa kollega är en frisk kollega!

Vad behövs egentligen för att arbete ska utföras på ett bra sätt? Ja, först och främst behövs det en frisk arbetare som kommer på jobbet och kan utföra det. Det spelar ingen roll hur duktig, kompetent, ambitiös, eller smart man är. Välmåendet kommer alltid att stå först.


Fakta

32 000 personer per år blir sjukskrivna med diagnosen utbrändhet. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsak som leder till långtidssjukskrivning. Den kräver resurser för rehabilitering samt arbetsträning efter sjukdomens slut. Att vara utmattad är inte bara en objektiv utan en högst subjektiv upplevelse. För att läka kräv det oftast en holistisk metod, vilken omfattar stresshantering, mindfulness, meditation, personlig- och andlig utveckling, kroppskännedom och ibland även medicinering. Utmattningen drabbar ofta ambitiösa och målinriktade människor, med kvinnor i majoritet. Förutom den finansiella förlusten, är det kompetens och kontinuitet som drabbas mest.


Utbildningsplan

Den här utbildningen är inriktad mot chefer och arbetsledare och innehåller teoretisk kunskap för att förebygga psykiskt relaterad ohälsa som exempelvis utmattning på en arbetsplats. Utbildning är uppdelad i fyra delar. Den första delen i utbildningen ger teoretisk kunskap om stress och dess verkningsmekanismer i kroppen och hjärnan. Andra delen förklarar beteendemönster och försvarsmekanismer som leder till stressreaktioner som följs av utmattning. Tredje delen ger praktiska verktyg och övningar i hur man omsätter teori till praktik och hur man kan förebygga psykisk ohälsa på en arbetsplats. I fjärde delen knyter vi ihop alla tre delar och diskuterar individuellt och i grupp den personliga resa man gjort, samt utbildningen i helhet.


Vision

Den här utbildningen siktar till att förebygga utmattning. Den innehåller kunskap och verktyg som ska hjälpa chefer att tidigt upptäcka de första varningstecknen så det kan hjälpa arbetstagaren på ett konstruktivt sätt. Varje deltagare får göra en egen resa, oavsett om personen har egna erfarenheter av utmattning eller inte. Det vill säga, varje deltagare får personlig utveckling på köpet. Detta leder till att man skyddar både ledning och medarbetare. Bara när man är frisk kan man utföra sitt arbete på ett bra sätt. Att jobba förebyggande är det mest effektiva vi kan göra.


Systematiskt arbetsmiljöarbete


”5 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Miljöverket uppmanar arbetsgivaren att tillföra kunskaper och ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper"

- Arbetsmiljöverket

Utmattning


“Utmattning, överkänslighet för stressbelastning och kognitiv nedsöttning (fr a uppmärksamhetsstörning och exekutiva störningar som planering, utförande, simultankapacitet m m ) tycks kunna kvarstå under minst 7 årName of reviewer

- Internmedicin

Konsekvens


“Institutet för stressmedicin har följt upp 217 av sina patienter med utmattningssyndrom.
2, 3, 5 och 7 år efteravslutad behandling på mottagningen fick patienterna en frågeenkät.
Undersökningen visade bland annat att nästan 90% fortfarande hade ett eller fler symptom
kvar och endast 16% ansåg sig vara helt friska efter sju år.
163 av patienterna genomgick även en klinisk undersökning 7-12 årefter besöketför att få
kvarvarande symptom undersökta”Name of reviewer

- Institut för stressmedicin

Upplevense


“Men då, i somras då var det väldigt mycket att göra på mottagningen – kolossalt mycket – då
började jag röka igen efter flera års uppehåll! Alltså reagerade jag paradoxalt. Och så var jag
så gräsligt trött! Det är inte den här tröttheten som alla kan känna efter en dags arbete, utan
en alldeles speciell form som genomsyrar hela kroppen … också sinnet, så på helgerna, när
man är ledig så … den här tröttheten går inte bort, man orkar inte träffa folk, göra något. Och
så är det måndag igen!
Marianne, 45 år, distriktsläkare”Name of reviewer

- Socialstyrelsen

Brinner du för dina medarbetare?

Välkommen att kontakta för mer info